Polityka prywatności

 

 

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Propaganda Karol Jakubicki, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych przez RODO.
 3. Operator Sklepu Internetowego zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług, tj. realizacji złożonego zamówienia i dostawy, w tym wystawienia dowodów zakupu i prowadzenia sprawozdawczości księgowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych operatorom pocztowym, firmom kurierskim oraz serwisom obsługującym płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.
 5. Użytkownik potwierdza prawidłowość danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 6. Postanowienie niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w przypadku składania zamówienia bez dokonywania rejestracji.
 7. Podanie danych w formularzu rejestrowym jest niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną.
 8. Dane osobowe Użytkowników podlegają ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 9. Operator Sklepu Internetowego nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika
  z celu działalności oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Operatorowi Sklepu Internetowego takie działanie.
 10. Operator Sklepu Internetowego zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych Administratora.
 11. Użytkownik może wystąpić o usunięcie swoich danych osobowych, w każdej formie, między innymi poprzez:
  1. przesłanie wniosku na adres e-mail: propagandarowerowa@gmail.com.
  2. przesłanie wniosku drogą pocztową na adres siedziby Sprzedającego: Propaganda Rowerowa, Czarnomorska 13, 02-758 Warszawa
 12. Operator Sklepu Internetowego, na wniosek Użytkownika udziela informacji o przysługujących Użytkownikowi prawach oraz udziela wszelkich informacji, związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych.
 13. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z bazy Sklepu Internetowego jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 14. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Operator Sklepu Internetowego trwale usuwa dane Użytkownika i zaprzestaje ich przetwarzania.